Gratis Lesmateriaal burgerschap basisonderwijs

Burgerschap kent drie inhoudelijke kernen (thema’s): democratie, diversiteit en mondiale thema’s. Hiervan zijn elf ‘grote opdrachten’ afgeleid die elk een essentieel inhoudelijk aspect van een leergebied beschrijven.
Dit gratis digiboard lesmateriaal over vluchtelingen is speciaal en sluit aan bij de kernen burgerschap over diversiteit en mondiale thema’s.

Bekijk de de vier lessen PO groep 7/8 speciaal voor Digiboard >>
Download >> hier de lesbeschrijvingen, de voorbeeldbrieven voor ouders en het totaaldocument van alle vragen en antwoorden van dit lesmateriaal speciaal voor het basisonderwijs.

Lesmateriaal over Pariya die vluchtte naar Nederland

Diversiteit

Diversiteit gaat uit van de vrijheid van ieder individu en van elke groep om een eigen identiteit te hebben en/of te kunnen ontwikkelen. Gelijkheid tussen burgers en de rechten van minderheden zijn gegarandeerd bij wet; gelijkwaardigheid ontstaat vooral in de interactie tussen mensen. Een vrije samenleving vraagt van burgers dat zij afwegingen maken tussen de eigen opvattingen en idealen en de collectieve belangen – op alle schaalniveaus.

De grote opdracht bij diversiteit is ervoor te zorgen dat ieder individu en elke groep gelijkwaardig kan deelnemen aan de samenleving.

In deze lessen over vluchtelingen is de opdracht toegespitst op jonge vluchtelingen: In hoeverre kunnen (jonge) vluchtelingen gelijkwaardig deelnemen aan de samenleving en van wie kunnen ze steun verwachten om dit mogelijk te maken?

Mondiale thema’s

Mondiale thema’s worden bij burgerschapsonderwijs leergebiedoverstijgend uitgewerkt. Een ervan is globalisering waarbinnen leerlingen hun kennis over burgerschap kunnen toepassen en vaardigheden kunnen oefenen.

De grote opdracht bij globalisering gaat over kansen en uitdagingen in een complexe samenleving.

Ook deze opdracht is in deze lessenserie toegespitst op jonge vluchtelingen: Welke kansen hebben zij, welke belemmeringen spelen een rol en voor welke uitdagingen staan zij om een goede toekomst op te bouwen in hun nieuwe land (Nederland)?
De school als oefenplaats
In het burgerschapsonderwijs is ‘de school als oefenplaats’ een belangrijk begrip. Daaronder wordt het volgende verstaan:

‘De school is een samenleving in het klein. Het is een oefenplaats waar leerlingen actief oefenen met vaardigheden die ze nodig hebben om succesvol deel te nemen aan de samenleving. In alles wat er op school wordt gezegd, gedaan of gelaten, wordt er vormgegeven aan de oefenplaats voor burgerschap en de waarden van de democratie.’